§ I. DEFINICJE

Aplikacja – aplikacja mobilna „Guides4art”, służąca do rozpowszechniania informacji dotyczące działalności prowadzonej przez Użytkownika, w szczególności News-y, informacje o Obiektach oraz Wystawach.

Formularz Zamówienia Warunki współpracy oraz płatności ustalane są indywidualnie na podstawie otrzymanych od Użytkownika informacji dotyczących zakresu danych, które zostaną dodane do systemu oraz innych dodatkowych opcji/usług.

Panel Klienta – moduł Aplikacji umożliwiający Zlecającemu samodzielne publikowanie danych w Aplikacji, na zasadach i w sposób określony przez Usługodawcę.

News – krótka informacja o wydarzeniach związanych z działalnością Zlecającego, przekazywana użytkownikom Aplikacji.

Obiekt – nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, jak również wszelkie wartości niematerialne, znajdujące się w dyspozycji Zlecającego i przeznaczone przez niego do udostępniania publiczności, w szczególności „zabytki” w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Regulamin – niniejszy regulamin, regulujący zasady korzystania przez Użytkownika z Aplikacji za pośrednictwem Panelu Klienta.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Panelu Klienta, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w momencie umożliwienia Użytkownikowi dostępu do Panelu Klienta.

Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w oparciu o niniejszy Regulamin, w szczególności: dostęp do Aplikacji, dostęp do Panelu Klienta oraz jego funkcjonalności, zgodnych z wybranym przez Użytkownika pakietem Usług.

Usługodawca – Łukasz Kaleta prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Kaleta ART-TECH, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Zygmunta Augusta 5 lok. 1, 31-504 Kraków, NIP 6631756986.

Użytkownik – podmiot korzystający z Aplikacji za pośrednictwem Panelu Klienta.

Wizytówka – podstawowe informacje dotyczące Użytkownika: nazwa, logo, adres, zasób i charakter posiadanych Obiektów, zakres działalności – publikowane w Aplikacji w formie graficznej, opisowej i/lub audiowizualnej.

Wsparcie Aplikacji – działania polegające na dokonywaniu zmian w funkcjonowaniu Aplikacji zgodnie z uwagami przekazywanymi Usługodawcy przez Użytkownika, w szczególności zmiana i rozszerzanie jej funkcjonalności i/lub formy oraz zakresu danych udostępnianych użytkownikom Aplikacji, działania mające na celu zapewnienie stabilności funkcjonowania Aplikacji, a także doradztwo dotyczące optymalizowania wykorzystania przez Zlecającego dostępnych funkcji Aplikacji.

Wystawa – organizowane z udziałem Użytkownika wydarzenie bądź inne działania związane z działalnością statutowa.

§ II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad na jakich Usługodawca będzie udostępniać Partnerowi Usługi w ramach Aplikacji do realizacji.
 2. Niniejszy Regulamin określa:
  1. zasady zawierania umowy dotyczącej korzystania z Aplikacji, zasady jej wykonywania oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika,
  2. zasady odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,
  3. zasady ochrony danych osobowych.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 4. Do korzystania z Aplikacji, w szczególności do korzystania z Panelu Klienta, konieczne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari itp.
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do korzystania z Aplikacji oraz Panelu Klienta zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ III. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

 1. W celu nawiązania współpracy pomiędzy Usługodawcą a Partnerem konieczne jest wypełnienie przez Użytkownika elektronicznego Formularza Zamówienia oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia Użytkownik zapewnia, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą oraz że zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Usługodawca, po prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Zamówienia, tworzy Panel Klienta, o loginie będącym podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej oraz zabezpiecza go hasłem podanym w Formularzu Zamówienia.
 4. Sposób korzystania z Panelu Klienta oraz jego funkcjonalności opisany został w Instrukcji Obsługi Panelu Klienta.
 5. W momencie umożliwienia Użytkownikowi dostępu do Panelu Klienta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa.
 6. Partner uzyskuje dostęp do utworzonego Panelu Klienta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.
 7. Usługodawca może odmówić utworzenia Panelu Klienta, zablokować lub usunąć istniejący Panel Klienta, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Aplikacji lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 8. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Panelu Klienta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

§ IV. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony. Okres obowiązywania Umowy określony zostaje przez Użytkownika przy wypełnianiu Formularza Zamówienia.
 2. Strony przewidują możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, poprzez złożenie przez Użytkownika nowego zamówienia na Usługi, określającego nowy okres obowiązywania Umowy oraz pakiet Usług dla przedłużonego okresu obowiązywania Umowy.
 3. Każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia niniejszej Umowy z ważnych powodów, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić listem poleconym wysłanym na adres Strony określony w Formularzu Zamówienia lub wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany w Formularzy Zamówienia.
 5. Usługodawca ma ponadto prawo wypowiedzieć Umowę w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia świadczenia Usług, naruszenia przez Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Użytkownika z Panelu Klienta przez okres co najmniej 2 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

§ V. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca zapewnia Partnerowi:
  1. dostęp do Aplikacji oraz Panelu Klienta przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, oraz jej funkcjonalności,
  2. prawo korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji, zgodnie z pakietem Usług wybranym przez Użytkownika.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego korzystania z funkcjonalności Panelu Klienta w celu dodawania, usuwania, edytowania informacji dotyczących Użytkownika.
 3. Zakres Usług dostępnych za pośrednictwem Panelu Klienta określony jest przy dokonywaniu przez Klienta wyboru pakietu Usług przy zakładaniu Panelu Klienta, bądź przez wykupienie dodatkowego pakietu Usług dostępnych za pośrednictwem Panelu Klienta w czasie korzystania przez Użytkownika z Panelu Klienta.
 4. Usługodawca przyznaje Użytkownikowi na okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej Panelu Klienta niewyłączne i nieprzenaszalne prawo do korzystania z Aplikacji za pośrednictwem Panelu Klienta (licencję), na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 5. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu Aplikacji, niezbędnych do wprowadzania nowych funkcjonalności.
 6. Usługodawca może zawiesić dostęp do Aplikacji na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych w jego funkcjonowaniu.
 7. Wszelkie problemy dotyczące funkcjonowania Aplikacji oraz realizacji umów zawartych za jego pośrednictwem należy zgłaszać poprzez przesłanie informacji o problemie (reklamacji) na adres e-mail: biuro@guides4art.pl
 8. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty wystąpienia nieprawidłowości. W reklamacji należy opisać zgłaszaną nieprawidłowość.
 9. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest wiadomością e-mail na adres e-mail Użytkownika. O ile reklamacja nie zostanie w tym terminie rozpatrzona, Usługodawca jest obowiązany poinformować o tym Użytkownika w opisany wyżej sposób, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia reklamacji oraz powód przesunięcia określonego wyżej terminu załatwienia reklamacji.

§ VI. WYNAGRODZENIE UŻYTKOWNIKA

 1. Za korzystanie przez Użytkownika z Panelu Klienta Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznego abonamentu w kwocie określonej w Formularzu Zamówienia przy zawieraniu umowy o świadczenie usług elektronicznych dotyczących Panelu Klienta.
 2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, w terminie 14 (czternaście) dni od doręczenia faktury.
 3. W przypadku opóźnienia w płatności ceny Usługodawca przysługują odsetki ustawowe za zwłokę w maksymalnej dopuszczalnej przez przepisy prawa wysokości, tj. w wysokości wynikającej z art. 481 § 24 Kodeksu cywilnego, które na dzień wejścia w życie Regulaminu wynoszą 14% w skali roku. Usługodawca będzie również uprawniony do obciążenia Użytkownika opłatą dodatkową za upomnienie o braku płatności w wysokości: 10,00 złotych netto za pierwsze upomnienie oraz 25,00 złotych netto za każde kolejne upomnienie. W przypadku zwłoki w zapłacie opłat za upomnienie Usługodawca będzie uprawniony do naliczenia odsetek za opóźnienie na zasadach obowiązujących dla odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności ceny.
 4. Zapłata wynagrodzenia Usługodawcy następować będzie wedle wyboru Użytkownika poprzez przelew na rachunek bankowy Usługodawcy lub kartą kredytową z opcją automatycznego pobierania płatności za kolejne okresy rozliczeniowe. Wybierając opcję płatności kartą kredytową z automatycznym pobieraniem płatności Użytkownika wyraża zgodę na pobieranie z numeru rachunku bankowego określonej przez niego karty kredytowej kwoty odpowiadającej należności za dany okres rozliczeniowy (abonament), a także ewentualnych dodatkowych opłat związanych określonych w niniejszym Regulaminie.

§ VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie odpowiada za szkody, które powstały w wyniku zakłóceń w funkcjonowaniu Aplikacji spowodowanych okolicznościami niezawinionymi przez Usługodawcę, w szczególności w wyniku działania siły wyższej tj.: wojny, katastrof naturalnych, zamieszek oraz innych nie wywołanych przez Usługodawcę wydarzeń (strajk, awaria sieci przesyłowej, zakłócenia w komunikacji, działania osób trzecich, przed którymi Usługodawca, przy zastosowaniu powszechnie dostępnych technik, nie może się uchronić, nakazy krajowej lub zagranicznej władzy zwierzchniej), jak również awarii serwerów, sieci telekomunikacyjnej lub innych natury technicznej.
 2. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane brakiem dostępu Użytkownika do Aplikacji w wyniku zakłóceń w funkcjonowaniu używanych przez Usługodawcę urządzeń i systemów komputerowych, o ile zakłócenia te nie zostały wywołane przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, aktualność i rzetelność informacji opublikowanym za pomocą Aplikacji.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód po stronie Usługodawcy oraz osób trzecich powstałych w związku z treścią lub formą informacji opublikowanych w Aplikacji. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń wobec Usługodawcy w związku z opublikowaniem w Aplikacji informacji wprowadzonych do niej samodzielnie przez Użytkownika, Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Partnera za zwolnienie go z długu, zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego.

§ VIII. POUFNOŚĆ

 1. Strony zobowiązują się do nie ujawniania osobom trzecim otrzymanych od drugiej Strony w związku z wykonaniem Umowy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, chyba że Strona ujawniająca takie informacje uzyska wyraźną, pisemną zgodę drugiej Strony na takie działanie. Nie dotyczy to informacji:
  1. uzyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem Umowy, z wyjątkiem informacji, które Strona uzyskała w trakcie lub w związku z negocjacjami prowadzonymi przez Strony w celu zawarcia Umowy,
  2. uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nie naruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich informacji,
  3. które są publicznie znane.
 2. Zakaz ujawniania informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy i Użytkownika wiąże Strony także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy.
 3. Informacje stanowiące tajemnicę będą podlegać ochronie bez względu na formę ich ujawnienia.
 4. Ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Stron nie będzie dotyczyć obowiązku ich ujawniania w przypadkach wymaganych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności jeżeli udzielenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zażąda uprawniona do tego instytucja publiczna. W razie udostępnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa instytucji do tego uprawnionej, Strona która tego dokonała, poinformuje o tym fakcie niezwłocznie drugą Stronę.
 5. Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

§ IX. KLAUZULA WYŁĄCZNOŚCI

 1. Zlecający zobowiązuje się, że w czasie obowiązywania niniejszej Umowy nie będzie publikować informacji o prowadzonej przez siebie działalności, które publikowane są poprzez Aplikację na podstawie niniejszej Umowy, za pomocą innych aplikacji o funkcjonalności takiej samej lub podobnej do funkcjonalności Aplikacji, oferowanych przez podmioty konkurencyjne w stosunku do Partnera. W przypadku naruszenia tego zobowiązania Zlecający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Partnera kary umownej w kwocie rownowartej wartości zakupionego pakietu.
 2. Strony dopuszczają możliwość uchylenia obowiązywania niniejszej klauzuli wyłączności na mocy odrębnego, pisemnego porozumienia Stron

§ X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.), jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zapewnia ochronę w/w danych osobowych powierzonych mu przez Partnera do przetwarzania, jak i tych przetwarzanych przez niego w charakterze administratora danych osobowych na poziomie wymaganym przez odnośne przepisy prawa, w szczególności: stosowane przez niego systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony jako wysoki, oraz stosuje on środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności: zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem w/w ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Usługodawca będzie przetwarzać dane osobowe powierzone mu przez Użytkownika wyłącznie w celu wykonywania umów zawartych na podstanie niniejszego Regulaminu.
 4. Usługodawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom wyłącznie w celu wykonania umów zawartych na podstanie niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

§ XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2017 r.
 2. W razie zmiany którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Aplikacji i poinformowaniu Użytkowników o zmianach drogą mailową.
 3. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu, poprzez przesłanie Usługodawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy za przesyłką poleconą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nieskorzystanie z tego uprawnienia oznacza, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 4. W przypadku informacji wysyłanych drogą elektroniczną wiadomość taką uznaje się za dostarczoną:
  1. w przypadku wiadomości przesyłanych ze skrzynki poczty elektronicznej na inną skrzynkę poczty elektronicznej: gdy nadawca wyśle wiadomość elektroniczną oraz poinformuje o tym fakcie odbiorcę poprzez sms oraz nie otrzyma informacji o niedostarczeniu wiadomości z serwisu pocztowego odbiorcy lub gdy wyśle wiadomość elektroniczną oraz otrzyma na nią odpowiedź od odbiorcy,
  2. w przypadku informacji wysyłanych automatycznie z Aplikacji do odbiorcy: gdy w Aplikacji istnieje działająca funkcjonalność (fakt działania funkcjonalności można potwierdzić np. przeprowadzając jej test lub sprawdzając czy działa u innego użytkownika Aplikacji) wysyłająca taką informację, a na skrzynkę e-mail wykorzystywaną przez Aplikację nie przyszła wiadomość z serwisu pocztowego odbiorcy o niedostarczeniu tej informacji.
 5. Regulamin oraz zawierane na jego podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.
 6. Nieważność, bezskuteczność lub niemożliwość wykonania niektórych z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność skuteczność lub wykonalność pozostałych jej postanowień. W takim wypadku Regulamin wiąże nadal jako całość, a w miejsce postanowień dotkniętych wadami wchodzą postanowienia umowne o treści dopuszczalnej prawem, realizujące w najszerszym dopuszczalnym stopniu cel Regulaminu.
 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.